Pravidla Puttovací soutěže Raiffeisenbank a.s.

Pořadatel a účastníci soutěže

 1. Pořadatelem Puttovací soutěže je Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051 (dále jen „Banka“).
 2. Puttovací soutěž Raiffeisenbank a.s. (dále jen „Soutěž“) probíhá v období od 20. 8. 2019 do 23. 8. 2020 v golfové vesničce turnaje D+D Real Czech Masters jako doprovodný program turnaje.
 3. Účastníkem Soutěže se může stát každá osoba starší 7 let, která se zaregistruje do Soutěže, a to uvedením svého jména, příjmení, telefonního čísla a e-mailové adresy do registračního formuláře v registračním stanu Banky umístěném v golfové vesničce na turnaji D+D REAL Czech Masters.
 4. Nezletilí účastníci do 18 let musí být při registraci a případném převzetí výhry zastoupeni svým zákonným zástupcem.
 5. Účastníci nemusí být registrovanými hráči golfu.
 6. Účastníkem Soutěže nemohou být zaměstnanci Raiffeisenbank a.s. ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, výhra se této osobě nepředá.
 7. Účastníci jsou povinni uvést všechny požadované údaje (tj. jméno, příjmení, tel. číslo) a řídit se instrukcemi organizačního týmu. Uvede-li účastník neplatné nebo nepravdivé údaje, nebude do soutěže zaregistrován.

Pravidla soutěže

 1. Soutěž je rozdělena na Základní soutěž a Finále soutěže.
 2. Základní soutěž probíhá na puttovacím greenu Banky, který má 4 jamky. Jejich rozložení je znázorněno na půdorysu.
 3. Finále Soutěže se uskuteční dne 18. 8. 2019 od 15 hodin na greenu jamky č. 18 na hřišti resortu Albatross, Sokolská 162, 267 16 Vysoký Újezd.
 4. Cílem každého účastníka je postupně odpalem míče z vyznačených míst trefit všechny jamky, a to co nejnižším počtem ran. Počet odehraných ran je následně sečten a výsledný součet počtu ran daného účastníka zapsán do celkového žebříčku. Každý účastník musí současně odpovědět na otázku: „Kolik cm je součet vzdálenosti mezi jamkami 1 a 2 a 2 a 3 a 3 a 4 na Putting greenu Raiffeisenbank v golfové vesničce?“ Odpověď na otázku je zapsána k výslednému součtu ran každého účastníka.
 5. V případě, že míček účastníkovi při puttování spadne do vody nebo bunkeru, připíše se k jeho počtu ran jedna trestná rána. Ve hře pokračuje účastník tak, že další ránu odehraje z předem označeného místa na putting greenu.
 6. V celkovém žebříčku budou účastníci seřazeni podle výsledného součtu počtu ran, a to vzestupně. Průběžné výsledky budou po celou dobu trvání Soutěže k dispozici na magnetické tabuli v registračním stanu Banky, na niž budou zveřejněna jména účastníků na prvních patnácti místech žebříčku.
 7. Účastníkům vždy asistují nejméně dvě hostesky, z nichž jedna manipuluje s golfovým vybavením soutěžícího a druhá dohlíží na průběh a zapisuje počty úderů.
 8. Základní soutěž končí v neděli 18. 8. 2019 ve 12.00 hodin.
 9. Do Finále soutěže postoupí tři účastníci, kteří dosáhli nejnižšího výsledného součtu ran, přičemž pořadí účastníků je stanoveno počtem ran a v případě shodného počtu ran s jinými soutěžícími bude o pořadí soutěžících rozhodovat přesnost odpovědi na tipovací otázku. V případě stejného počtu ran a stejné odpovědi, postoupí do Finále soutěže účastník, který se do Soutěže registroval dříve.
 10. Tři účastníci Soutěže, kteří postupují do Finále, budou kontaktováni Bankou dne 18. 8. 2019 mezi 12. a 13. hodinou. Pokud se nepodaří postupujícího účastníka kontaktovat nebo pokud nebude k dispozici pro Finále, postupuje do Finále automaticky další účastník v pořadí.
 11. Hlavní výhrou v soutěži je 100.000 Kč.
 12. Vítězem se stane ten účastník Finále, který na greenu 18. jamky jednou ranou trefí z označeného místa jamku č. 18. Jako první hraje účastník Finále, který byl v žebříčku Základní soutěže na puttovacím greenu Raiffeisenbank nejníže, a poslední hraje účastník, který se v tomto žebříčku umístil nejvýše. V případě, že ani jeden z účastníků netrefí jamku svou první ranou, dostává účastník, jehož odehraný míček je jamce nejblíže, voucher v hodnotě 15 000 Kč na golfové vybavení.Hlavní výhra 100.000 Kč není v takovém případě udělena. V případě, že jamku na jednu ránu trefí více účastníků, tito opakují ránu znovu, dokud nezbyde jeden jediný vítěz. Pokud by v druhém a dalším kole žádný z účastníků jamku netrefil jednou ranou, vyhrává hlavní výhru ten z účastníků, jehož míček je jamce nejblíže.
 13. Soutěže se může účastník zúčastnit opakovaně, a to každý den, kdy probíhá Základní soutěž, maximálně třikrát. V Soutěži pak bude platit nejnižší počet ran, kterého se mu podařilo dosáhnout. Odpověď na tipovací otázku je však možné zodpovědět pouze jednou.
 14. Hlavní výhra bude předána vítězi osobně před vyhlášením oficiálních výsledků hlavního turnaje D+D Real Czech Masters formou výherního šeku a poté Bankou zaslána na účet vítěze, jehož číslo vítěz Bance uvede.
 15. Banka zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou je výhra zatížena, v souladu s příslušnými právními předpisy.

Závěrečná ustanovení

 1. Účastí v Soutěži vyslovuje účastník souhlas s těmito pravidly.
 2. Banka si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení Soutěže, pozastavení Soutěže, předčasného ukončení Soutěže nebo vyloučení účastníka bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu porušení těchto pravidel nebo při podezření na nezákonné jednání nebo jiné závadné chování účastníka (zejména manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nepřípustným způsobem výsledky Soutěže).