Pravidla soutěže „AUTO NA ROK – Škoda Superb“

 1. Základní parametry soutěže

  1. Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „AUTO NA ROK – Škoda Superb“ („Soutěž“). Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků uveřejněných stejně jako tento dokument.
  2. Pořadatelem Soutěže je společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 00177041, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332, („Pořadatel“).
 2. Doba a místo konání soutěže

  1. Soutěž bude probíhat ve dvou kolech.
   1. První kolo Soutěže proběhne v prezentačním místě Škoda (Auto Brejla) v areálu Albatross Golf Resortu, na adrese U Hřiště 162, 267 16 Vysoký Újezd během golfového turnaje D+D REAL Czech Masters, a to od 15. 8. do 17. 8. 2019 vždy od 8:30:00 hod. do ukončení hry v příslušném dni a dne 18. 8. 2019 od 8:30:00 do 13:00:00 hod. („Místo konání 1. kola Soutěže“ a „Doba konání 1. kola Soutěže“).
   2. Druhé kolo Soutěže proběhne dne 18. 8. 2019 v 14:30 hod. na tréninkovém greenu v areálu Albatross Golf Resortu.“ („Místo konání 2. kola Soutěže“ a „Doba konání 2. kola Soutěže“).
 3. Účast v soutěži

  1. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která splní další podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Soutěžící“).
  2. Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele, fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem na organizaci a realizaci Soutěže a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Výhercem stane taková vyloučená osoba, Výhra jí nebude předána a Pořadatel podle svého uvážení může Výhru postupem dle článku 4.9 Pravidel poskytnout dalšímu Soutěžícímu, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, případně ji použije k jiným účelům.
  3. Jediná osoba se smí účastnit Soutěže pouze jednou. V případě, že by se tentýž Soutěžící účastnil vícekrát, budou všechny jeho Výherní karty ze Soutěže vyřazeny a tento Soutěžící nemá nárok na výhru.
  4. Do Soutěže budou zařazeni a Výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.
  5. Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími (viz článek 3.4 Pravidel). Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže anebo poškodit jiného Soutěžícího. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.
 4. Mechanika soutěže, vyhodnocení soutěže a výhry v soutěži

  1. Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že vyplní Pořadatelem poskytnutou výherní kartu, kde uvede své jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, podpis a odhadne počet golfových míčků umístěných v kufru vozu Škoda Superb vystaveného v Místě konání prvního kola Soutěže („Výherní karta“) a v Době a Místě konání prvního kola Soutěže ji vhodí do výherního boxu Pořadatele.
  2. Po ukončení prvního kola Soutěže vybere Pořadatel ze všech Soutěžících tři (3) Soutěžící, jejichž tip na Výherní kartě je nejblíže skutečnému počtu míčků umístěných v kufru vozu Škoda Superb vystaveného v Místě konání prvního kola Soutěže, kteří postoupí do druhého kola Soutěže.
  3. Soutěžící, kteří postoupí do druhého  kola Soutěže, budou Pořadatelem kontaktování dle svého pořadí, tj. dle přesnosti svého tipu, v prvním kole Soutěže. V případě, že Soutěžících se stejným tipem na Výherní kartě bude více, určí jejich pořadí Pořadatel losem.
  4. Ve druhém kole Soutěže budou Soutěžící v Době a Místě konání druhého kola Soutěže „puttovat“, tj. umisťovat golfový míček do jamky způsobem a na vzdálenost určenou Pořadatelem, a to v pořadí dle umístění v prvním kole Soutěže nebo pořadí určeného losem (Soutěžící na 3. místě bude „puttovat“ první).
  5. Každý Soutěžící má ve druhém kole Soutěže jeden pokus.
  6. Výhercem se stane Soutěžící, který ve druhém kole Soutěže umístí golfový míček nejblíže jamce či umístí golfový míček na jeden pokus do jamky. Je-li takových Soutěžících více, určí Pořadatel výsledek druhého kola losem („Výherce“).
  7. Výhrou v Soutěži je poukaz na pronájem vozu Škoda Superb na jeden rok, a to od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 („Výhra“).
  8. Podmínkou získání Výhry je její oficiální převzetí Výhercem při slavnostním vyhlášení výsledků golfového turnaje D+D REAL Czech Masters dne 18. 8. 2019 v 17:00 u 18. jamky v areálu Albatross Golf Resortu.
  9. V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na Výhru podle těchto Pravidel, nebo pokud Výherce Výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí Pořadatele, zda vybere jako Výherce dalšího Soutěžícího v pořadí dle výsledků v druhém kole Soutěže, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, nebo zda Výhru použije k jiným účelům.
  10. Pokud si Výherce Výhru přes rozumné úsilí Pořadatele nepřevezme, bude Pořadatel postupovat stejně jako v případě popsaném v článku 4.9 těchto Pravidel.
 5. Ochrana osobních údajů a svolení k pořízení a užití záznamu

  1. Účastí v Soutěži Soutěžící berou na vědomí, že Pořadatel, společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jejich osobní údaje v rozsahu údajů uvedených na Výherní kartě, případně dalších údajů sdělených Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.
  2. Pokud Soutěžící na Výherní kartě dobrovolně zaškrtne příslušné políčko, souhlasí rovněž se zpracováním svých osobních údajů za účelem provádění marketingu, tedy zařazením do marketingové databáze pro nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích a marketingových nabídkách výrobků a služeb Pořadatele a obchodních partnerů Pořadatele, kterými jsou společnost AB Auto Brejla s.r.o., RELMOST, a.s. a společnost ATV CZ, s.r.o., zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, zejména prostřednictvím SMS zpráv a e-mailů, s využitím všech kontaktů uvedených ve Výherní kartě.
  3. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu, než dojde k odvolání souhlasu. Soutěžící má právo souhlas kdykoliv odvolat na shora uvedené adrese Pořadatele nebo na e-mailu valterova@skoda-auto.cz, lenka.kolacna@skoda-auto.cz.
  4. Jako subjekt údajů má Soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).
  5. Účastí v Soutěži dává Soutěžící bezúplatné svolení k tomu, aby Pořadatel v souvislosti s postoupením Soutěžícího do druhého kola Soutěže či případnou Výhrou, a zejména jejím předáním, zachycovali, zobrazovali, rozmnožovali a rozšiřovali podobu, podobiznu, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se Soutěžícího, nebo projevy jeho osobní povahy, písemnosti, jméno, příjmení, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního, a to ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo ve svých propagačních materiálech, a to po dobu konání Soutěže a dále po dobu jednoho roku od konce doby konání Soutěže.
 6. Společná ustanovení

  • Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná ve zkrácené verzi v Místě konání prvního kola Soutěže nebo v plné verzi na webové stránce [www.czechmasters.cz] („Webová stránka“).
  • Pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na e-mailové adrese [martina.valterova@skoda-auto.cz, lenka.kolacna@skoda-auto.cz].
  • Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli Soutěže. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude vyhlášena na Webové stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.
  • Vyplacení peněžitého plnění namísto Výhry není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat výměny Výhry. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané Výhry.
  • Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím.
  • Nárok na uplatnění Výhry ze Soutěže nemůže Soutěžící převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu.
  • Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

 

Dne 1.7.2019